Regulamin serwisu PrawoPracyPrzyKawie.pl

§1. Postanowienia ogólne

1. Serwis internetowy prawopracyprzykawie.pl działający pod adresem https://prawopracyprzykawie.pl/: Serwis) jest prowadzony przez: Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp”, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żurawiej 6/12 lok. 766, 00-503 Warszawa, adres do doręczeń: Atlas Tower, Al. Jerozolimskie 123a, 18 piętro, 02-017 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000442857, numer NIP: 521-364-12-11, numer REGON: 146433467, numer BDO: 000460502.

2. Postanowienia Regulaminu dotyczą czynności wykonywanych na rzecz Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp” przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa o nazwie prawopracyprzykawie.pl działającą przy Oddziale Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp”, reprezentowaną przez Mariolę Niełacną (adres e-mail: kontakt@prawopracyprzykawie.pl tel.: +48791750178). Osoba wskazana w niniejszym ustępie zostaje wyznaczona przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp” do kontaktu przy realizacji postanowień Regulaminu.

3.Regulamin określa w szczególności: a) zasady korzystania z Serwisu; b) warunki składania zamówień na Produkty dostępne w Serwisie; c) czas i zasady realizacji zamówień; d) warunki i formy płatności; e) uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy; f) zasady składania i rozpatrywania reklamacji; g) szczególne uprawnienia Klienta będącego konsumentem.

4. StartUp prowadzi sprzedaż i świadczy Usługi za pośrednictwem Serwisu, z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość. Umowy zawierane przez Klienta ze StartUp za pośrednictwem Serwisu są umowami zawartymi na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

5. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.

6. Przeglądanie Serwisu nie wymaga rejestracji, a samodzielne składanie zamówień przez Klienta na Produkty nie wymaga zarejestrowania konta.

7. Regulamin jest dostępny nieodpłatnie w Serwisie, w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtworzenie oraz utrwalenie.

8. Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu. Korzystanie z Serwisu jest możliwe wyłącznie po zapoznaniu się oraz akceptacji Regulaminu.

9. Klientem może być osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

10. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: a) StartUp – Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp” z siedzibą w Warszawie, ul. Żurawia 6/12 lok. 766, 00-503 Warszawa, adres korespondencyjny: Atlas Tower, Aleje Jerozolimskie 123A, piętro 18, 02-017 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000442857, dla której został nadany NIP: 521-364-12-11, REGON: 146-433-467, BDO: 000460502; b) Klient – osoba korzystająca z Serwisu, nabywająca Towary lub Usługi, świadczone przez StartUp w ramach Serwisu; c) Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; d) Usługi – usługi świadczone przez StartUp, oferowane Klientom za pośrednictwem Serwisu, z wyłączeniem Usług Cyfrowych; e) Usługa cyfrowa – usługa cyfrowa w rozumieniu art. 2 pkt 5a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, świadczone przez StartUp, oferowane Klientom za pośrednictwem Serwisu; f) Towary – rzeczy ruchome sprzedawane przez StartUp Klientom za pośrednictwem Serwisu; g) Produkty – Towary, Usługi lub Usługi cyfrowe; h) Serwis – strona internetowa pod adresem pl za pomocą której StartUp świadczy usługi drogą elektroniczną na rzecz Klienta, jak również oferuje Klientom Produkty i umożliwia zawieranie umów; i) Umowa – umowa zawarta pomiędzy StartUp i Klientem za pośrednictwem Serwisu; j) Konto – indywidualne konto Klienta w Serwisie, umożliwiające mu korzystanie z Usług i Usług cyfrowych oraz zawieranie Umów, po zalogowaniu; k) Dni robocze – wszystkie dni z wyłączeniem sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy; l) Regulamin – niniejszy regulamin.

11. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że Klient podał nieprawdziwe dane, StartUp ma prawo odstąpić od realizacji Umowy, powiadamiając o tym Klienta.

12. W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, StartUp nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu Towaru lub niewykonanie Usługi lub Usługi cyfrowej, w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

13. Informacje zawarte w Serwisie, w tym w szczególności ogłoszenia, reklamy oraz cenniki, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje zawarte w Serwisie stanowią natomiast zaproszenie do zawarcia Umowy, opisane w art. 71 Kodeksu cywilnego.

14. StartUp ma obowiązek dostarczyć Klientowi będącemu Konsumentem, w sposób jasny i widoczny, bezpośrednio przed złożeniem przez Klienta zamówienia, informacji w szczególności o: a) głównych cechach świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z Klientem, b) łącznej cenie lub wynagrodzeniu za świadczenie wraz z podatkami, a gdy charakter przedmiotu świadczenia nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie ich wysokości – sposobie, w jaki będą one obliczane, a także opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia; c) prawie odstąpienia od umowy lub braku tego prawa, d) czasie trwania umowy lub o sposobie i przesłankach wypowiedzenia umowy – jeżeli umowa jest zawarta na czas nieoznaczony lub jeżeli ma ulegać automatycznemu przedłużeniu; e) minimalnym czasie trwania zobowiązań Klienta wynikających z umowy.

15. W przypadku, gdy StartUp przewiduje możliwość przyjmowania od Klientów zamówień indywidualnych (na zamówienie), zamówienia takie mogą być przez Klientów składane za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej StartUp wskazanego w Serwisie. W takim przypadku, StartUp dokonuje wyceny i przesyła ją na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej.

16. Czas realizacji zamówienia indywidualnego (na zamówienie) wynosi 30 dni od zawarcia Umowy, chyba że StartUp poinformował Klienta, najpóźniej przed złożeniem zamówienia, o innym terminie.

17. Serwis obsługuje Klientów na terytorium Polski, chyba że oferta StartUp w Serwisie zawiera odmienne postanowienia.

§ 2. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Sklepu

1. Do przeglądania Serwisu, niezbędne jest: a) urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet, b) przeglądarka internetowa umożliwiająca akceptację plików cookies; na przykład Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari w aktualnej wersji; c) akceptacja niezbędnych plików cookies.

2. Do korzystania z funkcjonalności Serwisu, w szczególności do rejestracji w Serwisie lub składania zamówień na Produkty, niezbędne jest aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

3. Serwis wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowej realizacji Usług, a także zapewnienia bezpieczeństwa. Blokada plików cookies, a także wykorzystywanie aplikacji zewnętrznych służących do ich blokowania, może skutkować nieprawidłowym działaniem Serwisu, a także uniemożliwić prawidłową realizację Usługi, za co StartUp nie ponosi odpowiedzialności.

§ 3. Sprzedaż Towarów – warunki i czas realizacji zamówienia

1. StartUp za pośrednictwem Serwisu zawiera z Klientami umowy sprzedaży Towarów. Na podstawie umowy sprzedaży StartUp zobowiązuje się przenieść na Klienta własność Towaru i wydać mu Towar, a Klient zobowiązuje się Towar odebrać i zapłacić StartUp cenę.

2. Klient w celu złożenia zamówienia, wskazuje Towary, którymi jest zainteresowany, przez użycie znajdującego się na stronie danego Towaru polecenia „Do koszyka”, „Kupuję” lub inne równoważne sformułowanie, a następnie wskazuje dane, sposób dostawy i płatności.

3. Koszyk oferuje Klientowi możliwość: a) dodawania i usuwania Towarów oraz ich ilości; b) wskazania adresu, na jaki Towar ma zostać dostarczony oraz podania danych niezbędnych do wystawienia faktury; c) wyboru sposobu dostawy; d) wyboru sposobu płatności; e) dodania kodu rabatowego (jeśli dotyczy).

4. Klient składa zamówienie poprzez zatwierdzenie zamówienia, wybierając przycisk oznaczony słowami ,,zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub innym równoważnym sformułowaniem.

5. Złożenie i zatwierdzenie zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty przez Klienta ceny Towaru i kosztów dostawy. Potwierdzenie zamówienia przez StartUp jest momentem zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy StartUp a Klientem.

6. Wysyłka zakupionego Towaru realizowana jest w terminie 2 dni roboczych od momentu potwierdzenia płatności na rachunku bankowym StartUp , chyba że Regulamin zawiera odmienne postanowienia bądź StartUp poinformował Klienta bezpośrednio przed złożeniem przez niego zamówienia, o innym terminie.

7. Zakupiony w Serwisie Towar wysyłany jest na adres podany przez Klienta.

8. Zamówienia za pośrednictwem Serwisu można składać 24 (słownie: dwadzieścia cztery) godziny na dobę, 7 (słownie: siedem) dni w tygodniu. Zamówienia złożone w soboty, niedziele lub dni ustawowo wolne od pracy, rozpatrywane są w najbliższym dniu roboczym.

9. W przypadku, gdy możliwa jest realizacja tylko części zamówienia, StartUp przed potwierdzeniem zamówienia może zaproponować Klientowi: a) anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta, StartUp będzie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia); b) anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta, zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym StartUp będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie); c) realizację świadczenia zastępczego, które zostanie ustalone z Klientem. Zamówienie świadczenia zastępczego, po zatwierdzeniu przez Klienta, traktowane będzie jako ostateczne; d) podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na zamówienie Towarów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient będzie ponosił dodatkowe koszty związane z podziałem zamówienia na kilka wysyłek).

10. W przypadku braku zamówionego przez Klienta Towaru lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, StartUp poinformuje o tym Klienta poprzez wysłanie informacji na jego adres poczty elektronicznej w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od zawarcia Umowy.

11. Jeśli zapłata za Towar, który nie może zostać dostarczony w całości lub części, została dokonana z góry, StartUp zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub różnicę) w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni od dnia zawarcia Umowy, na zasadach szczegółowo wskazanych w Regulaminie.

12. StartUp może zamieścić w Serwisie, w odniesieniu do danego Towaru, informację o liczbie dni roboczych, w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z zakupionym Towarem. Przedmiotowa informacja to czas liczony od potwierdzenia zamówienia do wysłania zamówionego Towaru. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych Towarów.

§ 4. Odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z Umową

Zapisy niniejszego paragrafu Regulaminu, zgodnie z przepisami rozdziału 5a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, stosuje się do odpowiedzialności StartUp z tytułu niezgodności Towaru z Umową zawartą z: a) Konsumentem, lub b) osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

2. StartUp zobowiązuje się, że oferowane Towary są pozbawione wad fizycznych i prawnych.

3. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w przypadku braku zgodności Towaru z Umową.

4. Reklamację Klient składa w formie pisemnej lub dokumentowej na adres poczty elektronicznej StartUp .

5. Reklamacja dotycząca wadliwych Towarów może zawierać jedno z żądań: a) naprawa Towaru; b) wymiana Towaru.

6. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy: a) StartUp odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową zgodnie z art. 43d ust. 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta; b) StartUp nie doprowadził towaru do zgodności z umową zgodnie z art. 43d ust. 4-6 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta; c) brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że StartUp a próbował doprowadzić towar do zgodności z umową; d) brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w art. 43d ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta; e) z oświadczenia StartUp lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.

7. Reklamacja dotycząca wad Towaru zostanie rozpatrzona w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni od jej otrzymania.

8. W przypadku, w którym StartUp nie udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie, przyjmuje się, że reklamacja została uznana.

9. StartUp informuje Klienta o wyniku rozpatrzenia reklamacji na papierze lub innym trwałym nośniku.

10. W przypadku uznania reklamacji dotyczącej Towaru, StartUp dokonuje – w zależności od żądania Klienta – naprawy Towaru, wymiany Towaru, obniżenia ceny lub zwrotu całej zapłaconej przez Klienta kwoty w związku z jego odstąpieniem od Umowy.

11. StartUp zwraca Klientowi należną kwotę przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. StartUp wystawia Klientowi odpowiednią korektę dowodu zakupu (faktura korygująca VAT lub specyfikacja korygująca).

12. Odpowiedzialność StartUp ograniczona jest do wartości Towaru objętego Umową. Odpowiedzialność StartUp za szkodę spowodowaną niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usługi cyfrowej lub niedostarczeniem treści cyfrowej nie obejmuje utraconych korzyści.

13. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie, do określenia praw i obowiązków Klienta i StartUp w przypadku stwierdzenia wady towaru / niewykonania / nienależytego wykonania Umowy przez StartUp, zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności ustawy o prawach konsumenta i Kodeksu cywilnego.

14. Odpowiedzialność StartUp z tytułu wad Towarów, Usług i Usług cyfrowych, jest wyłączona w przypadku umów zawartych na rzecz Klienta niebędącego: a) Konsumentem; b) osobą fizyczną zawierającą ze StartUp umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

15. Oferowane przez StartUp Towary mogą być objęte gwarancją producenta. Skorzystanie z gwarancji następuje na zasadach określonych w oświadczeniu gwarancyjnym. StartUp nie udziela własnej gwarancji na oferowane Towary.

§ 5. Świadczenie Usług

1. StartUp świadczy na rzecz Klientów Usługi, których rodzaj, zakres i szczegółowy opis, są wskazane w Serwisie www.prawopracyprzykawie.pl.

2. Usługi świadczone są w sposób wskazany w Serwisie, w szczególności na stronie dotyczącej danej Usługi.

3. StartUp zamieszcza w Serwisie informacje na temat sposobu składania przez Klienta zamówienia na Usługi. Klient w celu złożenia zamówienia, wskazuje Usługi, którymi jest zainteresowany, a następnie wprowadza dane niezbędne do zawarcia Umowy i realizacji Usługi, w tym określa sposób realizacji Usługi (jeśli dotyczy) i metodę płatności.

4. Jeżeli do złożenia zamówienia w Serwisie, używa się przycisku lub podobnej funkcji, są one oznaczone w łatwo czytelny sposób słowami „zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub innego równoważnego jednoznacznego sformułowania.

5. Złożenie i zatwierdzenie zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty przez Klienta wynagrodzenia za Usługi i ewentualne koszty dodatkowe. Potwierdzenie zamówienia przez StartUp jest momentem zawarcia umowy o świadczenie usług pomiędzy StartUp a Klientem.

6. O terminie rozpoczęcia i zakończenia świadczenia Usług Klient jest informowany przed zawarciem Umowy, w szczególności za pośrednictwem Serwisu.

7. Jeżeli, na wyraźne żądanie Klienta, wykonywanie Usługi ma się rozpocząć przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa, StartUp wymaga od Klienta złożenia oświadczenia: a) zawierającego takie wyraźne żądanie na trwałym nośniku; b) że przyjął do wiadomości informację o utracie prawa do odstąpienia od umowy z chwilą jej pełnego wykonania przez StartUp .

8. W przypadku niewyrażenia przez Klienta zgody na rozpoczęcie wykonywania Usługi świadczenia przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy, dostarczenie usługi następuje po upływie terminu na odstąpienie przez Klienta od umowy, chyba że StartUp w Serwisie nie oferuje Klientom możliwości zawierania Umów bez wyrażenia takiej zgody.

9. Klient może wypowiedzieć Umowę o świadczenie Usług, w formie pisemnej lub dokumentowej, z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

10. StartUp może wypowiedzieć Umowę o świadczenie Usług, w formie pisemnej lub dokumentowej, z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, z ważnych przyczyn. Za ważne przyczyny strony uznają: a) zaprzestanie bądź decyzję StartUp o zaprzestaniu funkcjonowania zorganizowanej części przedsiębiorstwa StartUp , wskazanej w § 1; b) istotną zmianę bądź decyzję StartUp o istotnej zmianie przedmiotu działalności zorganizowanej części przedsiębiorstwa StartUp , wskazanej w § 1; c) istotną reorganizację w przedsiębiorstwie StartUp ; d) wystąpienie awarii bądź utrudnień (w szczególności technicznych), niezawinionych przez StartUp, uniemożliwiających bądź istotnie utrudniających świadczenie Usług na rzecz Klienta; e) opóźnienie Klienta w zapłacie wynagrodzenia na rzecz StartUp; f) istotne naruszenie Umowy lub Regulaminu przez Klienta.

§ 6. Odpowiedzialność za brak zgodności Usługi z Umową

1. Reklamacja dotycząca Usług świadczonych niezgodnie z Umową powinna zawierać żądanie zależne od charakteru Usługi.

2. Reklamacja dotycząca braku zgodności Usługi z Umową zostanie rozpatrzona w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni od jej otrzymania.

3. W przypadku, w którym StartUp nie udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie, przyjmuje się, że reklamacja została uznana.

4. StartUp informuje Klienta o wyniku rozpatrzenia reklamacji na papierze lub innym trwałym nośniku.

5. W przypadku uznania reklamacji dotyczącej Usługi, StartUp wykonuje Usługę w sposób prawidłowy, dokonuje zwrotu całości albo części otrzymanego wynagrodzenia na rzecz Klienta lub dokonuje na rzecz Klienta innych świadczeń, w zależności od rodzaju Usługi i okoliczności sprawy.

6. Odpowiedzialność StartUp ograniczona jest do wartości niewykonanej lub nienależycie wykonanej Usługi. Odpowiedzialność StartUp za szkodę spowodowaną niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usługi nie obejmuje utraconych korzyści.

7. Odpowiedzialność StartUp z tytułu wad Usług, a także niewykonania / nienależytego wykonania umowy zawartej z Klientem, jest wyłączona w przypadku umów zawartych na rzecz Klienta niebędącego: a) Konsumentem; b) osobą fizyczną zawierającą ze StartUp umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§ 7. Umowy o dostarczanie Produktów – Usług cyfrowych

1. Zapisy niniejszego paragrafu oraz paragrafu następnego Regulaminu, zgodnie z przepisami rozdziału 5b ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, stosuje się do Umów o dostarczanie treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej zawartych z: a) Konsumentem, lub b) osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

2. W Serwisie oferowane są Produkty - Usługi cyfrowe oraz indywidualny dostęp do treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, który jest przyznany na czas określony zgodnie z opisem Produktu dostępnym w Serwisie.

3. W Serwisie zamieszcza się również do sprzedaży Produkt – treści cyfrowe, w postaci wzorów dokumentów do samodzielnego wypełnienia. Klient Serwisu przyjmuje do wiadomości, że wzory dokumentów nie stanowią: porady prawnej i jej nie zastępują, ani interpretacji prawnej, ani nie są opinią prawną.

4. Ze względu na rodzaj i czas trwania, jak również zawartość Produktu jakim są wzory dokumentów poszczególne ich warianty mogą różnić się swoim zakresem oraz poziomem dostępów do materiałów.

5. StartUp zamieszcza w Serwisie informacje na temat sposobu składania przez Klienta zamówień na Usługi cyfrowe. Klient w celu złożenia zamówienia, w szczególności wskazuje Usługi cyfrowe, którymi jest zainteresowany, a następnie wprowadza dane niezbędne do zawarcia Umowy i realizacji Usługi cyfrowej, w tym określa sposób realizacji Usługi (jeśli dotyczy) i metodę płatności.

6. Jeżeli do złożenia zamówienia w Serwisie, używa się przycisku lub podobnej funkcji, są one oznaczone w łatwo czytelny sposób słowami „zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub innego równoważnego jednoznacznego sformułowania.

7. Złożenie i zatwierdzenie zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty przez Klienta wynagrodzenia za Usługi cyfrowe i ewentualne koszty dodatkowe. Potwierdzenie zamówienia przez StartUp jest momentem zawarcia umowy o świadczenie Usług cyfrowych z Klientem.

8. StartUp dostarcza Klientowi treść cyfrową lub usługę cyfrową niezwłocznie po zawarciu Umowy, chyba że strony postanowiły inaczej, w szczególności inny termin wskazany został w Serwisie na stronie danej Usługi cyfrowej. Zapis nie ma zastosowania, jeżeli umowa przewiduje dostarczenie treści cyfrowej za pośrednictwem materialnego nośnika. W przypadku niewyrażenia przez Klienta zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy, dostarczenie usługi następuje po upływie tego terminu.

9. Klient nie jest uprawniony do przekazywania loginu i hasła osobom nieuprawnionym lub do korzystania z konta innego Klienta.

10. StartUp może z ważnych przyczyn dokonać zmiany treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, która nie jest niezbędna do zachowania jej zgodności z Umową. Za ważne przyczyny uważa się w szczególności ważny interes Klienta bądź StartUp. StartUp informuje Klienta w sposób jasny i zrozumiały o dokonanej zmianie. Jeżeli zmiana istotnie i negatywnie wpływa na dostęp Klienta do treści cyfrowej lub usługi cyfrowej lub korzystanie z nich, StartUp jest zobowiązany poinformować Klienta z odpowiednim wyprzedzeniem na trwałym nośniku o właściwościach i terminie dokonania tej zmiany oraz prawie do wypowiedzenia umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia. Klient może wypowiedzieć umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia w ciągu 30 dni od dnia dokonania zmiany.

11. Klient może wypowiedzieć Umowę o dostarczanie treści cyfrowych lub Usług cyfrowych w formie pisemnej lub dokumentowej, z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

12. StartUp może wypowiedzieć Umowę o dostarczanie treści cyfrowych lub Usług cyfrowych w formie pisemnej lub dokumentowej, z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, z ważnych przyczyn. Za ważne przyczyny strony uznają: a) zaprzestanie bądź decyzję StartUp o zaprzestaniu funkcjonowania zorganizowanej części przedsiębiorstwa StartUp , wskazanej w § 1; b) istotną zmianę bądź decyzję StartUp o istotnej zmianie przedmiotu działalności zorganizowanej części przedsiębiorstwa StartUp, wskazanej w § 1; c) istotną reorganizację w przedsiębiorstwie StartUp; d) wystąpienie awarii bądź istotnych utrudnień (w szczególności technicznych) w funkcjonowaniu Serwisu, niezawinionych przez StartUp; e) opóźnienie Klienta w zapłacie wynagrodzenia na rzecz StartUp; f) istotne naruszenie Umowy lub Regulaminu przez Klienta.

13. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie stosuje się przepisy rozdziału 5b ustawy o prawach konsumenta.

§ 8. Dostęp do Produktu - Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej

1. Po podaniu danych i dokonaniu płatności przez Klienta następuje automatyczne nadanie uprawnień do platformy e-learningowej WebToLearn tj. elektronicznej platformy edukacyjnej działającej w i na podstawie Systemu w sieci Internet, umożliwiającą sprzedaż i dostęp do e-kursów Klienta Użytkownikom końcowym.

2. Prowadzeniem serwisu pod adresem http://www.webtolearn.pl, zajmuje się spółka: Web To Learn sp. z o.o., numer KRS: 0000823467, NIP: 5911709438, REGON: 385347076 z siedzibą przy ul. Przemysława 3 w Kościerzynie.

3. StartUP jako klient serwisu WebToLern.pl jest stroną umowy abonamentowej.

4. Klient nie ma możliwości, bez nadania uprawnień do platformy e-lerningowej korzystać z Produktów i Usług cyfrowych sprzedawanych w Serwisie.

5. Nadanie uprawnień następuje poprzez przesłanie Klientowi danych do logowania na podany podczas zakupu przez Klienta adres mailowy.

6. Klient otrzymuje na wskazany przez siebie adres e-mail wiadomość z linkiem do platformy e-learningowej oraz login i hasło wraz z informacją o możliwości samodzielnego ustalenia hasła po pierwszym zalogowaniu.

7. W przypadku składania Zamówienia poprzez wiadomość e-mail dane do logowania na platformę tworzone są przez StartUP po opłaceniu faktury. Klient otrzymuje na wskazany przez siebie adres e-mail wiadomość z linkiem do platformy e-learningowej oraz login i hasło wraz z informacją o możliwości samodzielnego ustalenia hasła po pierwszym zalogowaniu.

8. Z chwilą zalogowania się na platformę e-learningową po zakupie Usługi lub z chwilą uzyskania dostępu do usługi lub wzorów dokumentów przedmiot Umowy uważa się za dostarczony w całości Klientowi.

9. Produkt cyfrowy (treść cyfrowa lub usługa cyfrowa) dostępne od razu po zalogowaniu, chyba że podczas zakupu na stronie Serwisu określono inny termin dostarczenia Produktu (przedsprzedaż).

10. Jeżeli Klient nie może uruchomić Produktu (treść cyfrowa lub usługa cyfrowa) udostępnionego w ramach produktu cyfrowego, powinien skontaktować się ze StartUp drogą mailową na adres: kontakt@prawopracyprzykawie.pl.

11. W przypadku zakupu Produktu (treść cyfrowa lub usługa cyfrowa) dostęp do platformy e-learningowej obowiązuje przez okres wskazany w ofercie umieszczonej w Serwisie.

12. W razie korzystania z platformy kursowej w sposób sprzeczny ze wskazanymi powyżej zasadami StartUp ma prawo do zablokowania Kupującemu dostępu do platformy e-learningowej.

13. Produkty sprzedawane w Serwisie (treść cyfrowa lub usługa cyfrowa) mają charakter ogólny, edukacyjny i informacyjny, nie stanowią porady prawnej, interpretacji prawnej, ani nie są opinią prawną.

14. Klient otrzymuje automatycznie wygenerowaną fakturę VAT za zakupy dokonane w Serwisie za produkty i usługi cyfrowe.

15. StartUp na prośbę Klienta, usuwa dane Klienta z platformy e-learningowej. Aby zgłosić żądanie usunięcia danych, Klient powinien wysłać żądanie na adres mailowy: kontakt@prawopracyprzykawie.pl.

16. Dane Klienta usuwane jest w terminie do 14 dni od zgłoszenia żądania ich usunięcia.

17. Klient ma prawo korzystać z zakupionych Produktów (usług cyfrowych, wzorów dokumentów, szkolenia online i innych Produktów mu udostępnionych) wyłącznie na własny użytek.

18. Zabrania się Klientowi udostępniać treści cyfrowych, usług cyfrowych lub danych do logowania do platformy e-learningowej innym podmiotom.

19. Dostępne w ramach Serwisu Produkty nie mogą być przedmiotem rozporządzenia przez Klienta (w szczególności odsprzedaży czy dystrybucji i sprzedaży handlowej).

20. Prawa udzielone Klientowi w związku z zakupem Produktów nie obejmują prawa do: a/ trwałego lub czasowego zwielokrotnienia treści dostępnych w ramach Serwisu, w całości lub w części, w celu innym niż utworzenie kopii na własny użytek, b/ wprowadzania jakichkolwiek innych zmian w części lub w całości treści Produktów, dostępnych w Serwisie c/ odpłatnego rozpowszechniania Produktów lub ich treści w części lub w całości, dostępnych w Serwisie jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, d/ nieodpłatnego rozpowszechniania Produktów lub ich treści w części lub w całości, dostępnych w Serwisie jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie.

§ 9. Odpowiedzialność za brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z Umową

1. Jeżeli StartUp nie dostarczył treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, Klient wzywa go do ich dostarczenia. Jeżeli StartUp nie dostarczy treści cyfrowej lub usługi cyfrowej niezwłocznie lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym przez strony terminie, Klient może odstąpić od umowy. Zapis nie ma zastosowania, jeżeli umowa przewiduje dostarczenie treści cyfrowej za pośrednictwem materialnego nośnika.

2. StartUp ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych: a) jednorazowo lub w częściach, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili; b) w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczane.

3. Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową, Klient może żądać doprowadzenia do ich zgodności z umową.

4. StartUp może odmówić doprowadzenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla StartUp.

5. Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy: a) doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów stosownie do art. 43m ust. 2 i 3 ustawy o prawach konsumenta; b) StartUp nie doprowadził treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową zgodnie z art. 43m ust. 4 ustawy o prawach konsumenta; c) brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową występuje nadal, mimo że StartUp próbował doprowadzić treść cyfrową lub usługę cyfrową do zgodności z umową; d) brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środka ochrony określonego w art. 43m ustawy o prawach konsumenta; e) z oświadczenia StartUp lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

6. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość treści cyfrowej lub usługi cyfrowej niezgodnych z umową pozostaje do wartości treści cyfrowej lub usługi cyfrowej zgodnych z umową. Jeżeli umowa stanowi, że treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są dostarczane w częściach lub w sposób ciągły, przy obniżeniu ceny należy uwzględnić czas, w którym treść cyfrowa lub usługa cyfrowa pozostawały niezgodne z umową.

7. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są dostarczane w zamian za zapłatę ceny, a brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest nieistotny.

8. W przypadku odstąpienia Klienta od umowy, StartUp może żądać zwrotu nośnika materialnego, na którym dostarczył treść cyfrową, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy. Klient zwraca nośnik niezwłocznie.

9. W przypadku odstąpienia Klienta od umowy, StartUp jest zobowiązany do zwrotu ceny jedynie w części odpowiadającej treści lub usłudze cyfrowej niezgodnej z umową oraz treści cyfrowej lub usłudze cyfrowej, których obowiązek dostarczenia odpadł wskutek odstąpienia od umowy.

10. StartUp dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

11. Odpowiedzialność StartUp ograniczona jest do wartości treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, która miała być dostarczona. Odpowiedzialność StartUp za szkodę spowodowaną niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usługi cyfrowej lub niedostarczeniem treści cyfrowej nie obejmuje utraconych korzyści.

12. Reklamacja dotycząca braku zgodności Usługi cyfrowej z Umową zostanie rozpatrzona w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni od jej otrzymania.

13. W przypadku, w którym StartUp nie udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie, przyjmuje się, że reklamacja została uznana.

14. StartUp informuje Klienta o wyniku rozpatrzenia reklamacji na papierze lub innym trwałym nośniku.

15. Odpowiedzialność StartUp z tytułu braku zgodności z umową treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, a także niewykonania / nienależytego wykonania Umowy zawartej z Klientem, jest wyłączona w przypadku umów zawartych z Klientem niebędącym: a) Konsumentem; b) osobą fizyczną zawierającą ze StartUp umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§ 10. Ceny Produktów i koszt dostawy

1. Ceny zamieszczane przy oferowanych w Serwisie Produktach są cenami brutto, to znaczy, że zawierają podatek od towarów i usług (VAT). Ceny podawane są w polskiej walucie (złoty – PLN).

2. Cena podana przy danym Produkcie nie zawiera kosztów przesyłki.

3. Koszty przesyłki ponosi Klient, chyba że treść oferty StartUp w Serwisie stanowi inaczej.

4. Na łączną kwotę, którą Klient musi zapłacić w związku z nabyciem wybranego Produktu, składa się cena Produktu oraz koszt dostawy.

5. Jeśli w Serwisie na stronie danego Produktu lub w toku składania przez Klienta zamówienia StartUp nie określił odmiennie sposobu spełnienia świadczenia, sposoby dostawy Produktów są następujące: a) w przypadku Towarów – wysłanie na adres podany przez Klienta albo poprzez odbiór osobisty w lokalu StartUp; b) w przypadku Usług cyfrowych – na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta; c) w przypadku pozostałych Usług – w sposób określony w Serwisie na stronie danej Usługi lub w toku składania przez Klienta zamówienia, wynikający w szczególności z rodzaju Usługi.

6. W Serwisie StartUp wskazuje w sposób wyraźny, najpóźniej na początku składania przez Klienta zamówienia, jasne i czytelne informacje o ograniczeniach dotyczących dostarczania Produktu.

7. Produkty mogą być prezentowane w Serwisie w ramach przedsprzedaży lub w Promocji. Obok Ceny Promocyjnej StaryUP wskazuje najniższą ceną, w jakiej produkt był dostępny w sklepie w ciągu ostatnich 30 dni (Ostatnia najniższa cena w ciągu 30 dni).

§ 11. Sposoby płatności

1. W Serwisie StartUp wskazuje w sposób wyraźny, najpóźniej na początku składania zamówienia przez Klienta, jasne i czytelne informacje o akceptowanych sposobach płatności.

2. Jeśli w Serwisie – na stronie danego Produktu lub w toku składania przez Klienta zamówienia, StartUp nie określił odmiennie sposobu płatności, Klient dokonuje zapłaty w jeden z następujących sposobów: a) przelewem za pomocą jednego z systemów płatności elektronicznych akceptowanych przez StartUp, pozwalający na dokonywanie szybkich płatności za zamówienie; b) zwykłym przelewem bankowym, na rachunek wskazany przez StartUp.

3. Klient, aby móc skorzystać z jednego z systemów płatności elektronicznych, musi zaakceptować regulamin i warunki korzystania z danego systemu płatności elektronicznej. Lista dostępnych w Serwisie systemów płatności elektronicznych dostępna jest podczas finalizacji zamówienia.

4. W przypadku odstąpienia od umowy, zwrot środków następuje w taki sam sposób, w jaki została dokonana płatność przez Klienta, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

5. StartUp nie umożliwia Klientom dokonywania płatności gotówką.

§ 12. Prawo do odstąpienia od umowy

1. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się do Klienta, który jest Konsumentem, lub do osoby fizycznej zawierającej ze StartUp umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

2. Klient wskazany w ust. 1 ma prawo odstąpić od Umowy bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów, chyba że przepisy prawa powszechnie obowiązującego bądź postanowienia niniejszego Regulaminu stanowią inaczej. Umowę, od której Klient wskazany w ust. 1 odstąpił, uważa się za niezawartą.

3. Jeśli w toku zakupu Klient wyraził zgodę na wykonanie umowy i udostępnienie mu usługi cyfrowej (wzoru dokumentu, kursu online lub szkolenia online) przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, traci on prawo do odstąpienia od umowy.

4. Jeżeli umowa dotyczy świadczenia Usług Elektronicznych, a StartUP wykonał w pełni Usługę Elektroniczna za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia traci prawo do odstąpienia, wówczas prawo do odstąpienia nie będzie mu przysługiwać.

5. W sytuacji, gdy nie występują okoliczności wskazane powyżej (punkt 3 i 4) Klient ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy.

6. Do odstąpienia od umowy wystarczające jest złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy i przesyłanie do StartUp, w terminie 14 (słownie: czternastu) dni.

7. Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyn, o ile zostały spełnione warunki przewidziane w ust. 3 lub 4 a sprzedaż opiera się na dostarczaniu Klientowi Treści lub Usług cyfrowych. W związku z tym rozpoczęcie korzystania z Treści lub Usługi cyfrowej przed upływem 14 dni od dnia dokonania zakupu powoduje utratę prawa odstąpienia od Umowy.

8. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się: a) dla Umowy, w wykonaniu której StartUp wydaje Towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności – od objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku Umowy, która: - obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, jego partii lub części, - polega na regularnym dostarczaniu Towaru przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Towarów; b) dla pozostałych Umów – od dnia zawarcia Umowy.

9. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarcza: a) wysłanie pisemnego oświadczenia na adres StartUp wskazany w Regulaminie lub Serwisie, lub b) wysłanie oświadczenia w formie dokumentowej na adres e-mail StartUp wskazany w Regulaminie lub Serwisie.

10. StartUp niezwłocznie przesyła Klientowi, na trwałym nośniku, potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, złożonego w sposób elektroniczny.

11. W przypadku odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego Produktu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od odstąpienia od umowy, chyba że StartUp zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarcza odesłanie Towaru przed jego upływem. Koszty zwrotu Towaru ponosi Klient.

12. W przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy, StartUp zobowiązany jest do zwrotu Klientowi zapłaconej kwoty za Produkt oraz kosztów wysyłki do Klienta, w terminie nie dłuższym niż 14 (słownie: czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy. Jednakże, jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia Produktu inny, niż najtańszy sposób oferowany w Serwisie dla danego zamówienia, StartUp nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

13. StartUp dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu, jakiego użył Klient, chyba że Klient uzgodni ze StartUp inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

14. StartUp może wstrzymać się ze zwrotem płatności, otrzymanych od Klienta, do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

15. Jeżeli Klient przesłał oświadczenie o odstąpieniu od umowy, zanim otrzymał od StartUp potwierdzenie zamówienia, zamówienie jest anulowane.

16. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i właściwości Towaru.

17. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w przypadkach wskazanych w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w szczególności w odniesieniu do umów: a) o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości; b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; c) w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; d) w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia; e) w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; f) w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli; h) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub towarów; i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; k) zawartej w drodze aukcji publicznej; l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu towarów, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; m) o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a przedsiębiorca przekazał konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta. n) oświadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, w przypadku których konsument wyraźnie zażądał od przedsiębiorcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta.

18. StartUp dokona również korekty uprzednio przekazanych Klientowi dowodów zakupu (faktura korygująca VAT lub specyfikacja korygująca).

§ 13. Zwrot zapłaconej przez Klienta należności

1. StartUp dokona zwrotu środków pieniężnych, w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni kalendarzowych, przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta przy zapłacie, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami, w przypadku: a) odstąpienia od umowy w całości lub w części (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) w przypadku zamówienia opłaconego z góry przed jego realizacją; b) uznania reklamacji i braku możliwości naprawy uszkodzonego Towaru lub wymiany na nowy bądź świadczenia Usługi / Usługi cyfrowej zgodnie z umową; c) uznania prawa do żądania obniżenia ceny Produktu.

§ 14. Newsletter

1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub poprzez Serwis. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny (Newsletter) StartUp.

2. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera, poprzez zgłoszenie StartUp rezygnacji.

§ 15. Dane kontaktowe StartUp

1. Klient ze StartUp może kontaktować się: a) telefonicznie, pod numerem: +48 791750178 b) za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail: kontakt@prowopracyprzykawie.pl

§ 16. Postanowienia końcowe

1. StartUp informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z zagrożeniami wynikającymi z ogólnodostępnego charakteru sieci Internet, w tym w szczególności z możliwością pozyskania lub modyfikowania przesyłanych danych Klienta przez nieuprawnione podmioty trzecie. W celu minimalizacji powyższego zagrożenia, Klient powinien stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, w tym w szczególności używać programów antywirusowych, posiadać aktualne wersje przeglądarek internetowych oraz system operacyjnych oraz nie korzystać z otwartych punktów dostępowych.

2. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie StartUp nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres poczty elektronicznej, wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

3. StartUp nie ponosi odpowiedzialności za urządzenia oraz infrastrukturę, z których korzysta Klient, w tym w wadliwe działanie publicznych sieci teleinformatycznych, powodujące np. brak lub zakłócenia w dostępie do strony internetowej Serwisu.

4. StartUp informuje, że wyświetlanie wizualizacji Produktów w systemie teleinformatycznym Klienta, podczas korzystania z Serwisu, jest uzależnione od szeregu czynników, w tym rodzaju matrycy wyświetlacza, proporcji, rozdzielczości, metody jej podświetlenia, zastosowanych technologii i sprawności elektroniki sterującej oraz ustawień. Rozbieżności pomiędzy wizualizacją dostępną w systemie teleinformatycznym Klienta a rzeczywistym wyglądem Produktu, nie mogą być podstawą reklamacji.

5. StartUp informuje, że wszelkie zamieszczane w Serwisie znaki handlowe (loga, logotypy, nazwy marek, etc.), materiały graficzne lub zdjęcia, podlegają ochronie prawnej i są wykorzystywane przez StartUp wyłącznie dla celów informacyjnych.

6. StartUp w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Serwisu z infrastrukturą techniczną Klienta.

7. StartUp zastrzega sobie możliwość czasowego zawieszenia działalności Serwisu, w szczególności w celu dokonania prac utrzymaniowych, rozwojowych lub modernizacyjnych.

8. Wszystkie nazwy Produktów oferowanych w Serwisie są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione lub zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy Prawo własności przemysłowej.

9. StartUp zwraca uwagę, że Serwis zawiera treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim (treść zamieszczona w Serwisie, układ graficzny, grafiki, zdjęcia, etc.) . Klienci oraz osoby odwiedzające Serwis zobowiązują się do przestrzegania praw własności intelektualnej (w tym autorskich praw majątkowych oraz praw własności przemysłowej takich jak prawa wynikające z rejestracji znaków towarowych) przysługujących StartUp oraz podmiotom trzecim. Klient lub osoba odwiedzająca Serwis ponosi wyłączną odpowiedzialność za nieprzestrzeganie postanowień niniejszego punktu.

10. Klient nie może umieszczać w Serwisie treści o charakterze bezprawnym, niezgodnych z obowiązującym prawem, niemoralnych lub naruszających dobro osób trzecich, jak również nie może publikować linków do materiałów pornograficznych, obscenicznych lub urągających godności innych osób.

11. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Serwisu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w sposób działania Serwisu lub jego elementy techniczne.

12. O każdej zmianie Regulaminu StartUp zobowiązuje się poinformować zarejestrowanych Klientów Serwisu, wysyłając wiadomość elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji, a Klient po otrzymaniu takiej informacji będzie mógł w każdej chwili usunąć Konto. Zmiana Regulaminu nie wpływa na Umowy zawarte przed dniem wejścia zmian w życie.

13. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności przepisy: a) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny; b) ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta; c) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

14. Spory związane z Umowami zawartymi na podstawie Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla StartUp. Zapis niniejszy nie dotyczy Umów zawieranych z Konsumentem.

15. Zastosowanie określonego sposobu pozasądowego rozstrzygnięcia sporu możliwe jest tylko za obopólną zgodą Klienta i StartUp. Szczegółowe procedury pozasądowego rozstrzygania sporów, dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl, na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, a także u powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów.

16. Regulamin obowiązuje od dnia: 1 września 2023 r.

Komunikat w sprawie Pozasądowego Rozstrzygania Sporów

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój Startup” z siedzibą w Warszawie niniejszym udostępnia łącze elektroniczne do internetowej platformy ODR (online dispute resolution): https://webgate.ec.europa.eu/odr. Platforma ODR umożliwia pozasądowe rozstrzyganie sporów między przedsiębiorcami i konsumentami. Rozstrzyganie sporów tą metodą ma charakter dobrowolny.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY