Polityka prywatnościPrawoPracyPrzyKawie.pl

I. Informacje ogólne

1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest FUNDACJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI „TWÓJ STARTUP” z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Żurawia 6/12, lok. 766, 00-503 Warszawa).

2. Niniejsza polityka prywatności dotyczy czynności wykonywanych na rzecz Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp” przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa o nazwie prawopracyprzykawie.pl działającą przy Oddziale Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp”, reprezentowaną przez Mariolę Niełacną (adres e-mail: kontakt@prawopracyprzykawie.pl tel.: +48791750178).

3. Korzystanie ze strony internetowej www.prawoprayprzykawie.pl jest dobrowolne. Z uwagi na proces zakupu i dostarczania produktów oferowanych na stronie, nieprzekazanie wskazanych przez administratora informacji może wiązać się z brakiem możliwości wykonania danej usługi i osiągnięcia określonego celu, np. dostępu do szkolenia lub zapisu do newslettera.

4. Strona internetowa wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania.

II. Dlaczego przetwarzamy Państwa dane?

1. W związku z usługami świadczonymi za pośrednictwem prawopracyprzykawie.pl polegającymi na świadczeniu usług szkoleniowych i doradczych w zakresie prawa pracy. tj. w celu zawarcia lub wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit.b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej używane jako: Rozporządzenie). Państwa dane będą przechowywane do czasu wykonania umowy, po tym terminie dane mogą być nadal przetwarzane w celach identyfikacji klienta powracającego.

2. W celach marketingowych i promocji produktów oferowanych przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp” z siedzibą w Warszawie będących naszym prawnie ustanowionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. F Rozporządzenia). Państwa dane będą przetwarzane do czasu wyrażenia sprzeciwu.

3. Wypełniania wszelkich ciążących na nas obowiązków prawnych w związku z podjętą współpracą (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia), cel ten związany jest z obowiązkami prawnymi przechowania określonych dokumentów przez czas wskazany w przepisach prawa, np.: • Ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2017 r. poz. 1858); • Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. 1997 nr 137 poz. 926); • Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. - o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2018 poz. 723).

4. W celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia). Dane będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń

5. W przypadku wyrażenia zgody, Państwa dane będą przetwarzane w granicach i celu wskazanym w wyrażonej zgodzie (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a). Dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.

6. W celu wykonania umowy zawieranej poprzez złożenie zamówienia, gdy nadajemy Państwu uprawnienia do elektronicznej platformy edukacyjnej umożliwiającej dostęp do szkoleń i materiałów (art. 6 ust. 1 lit.b Rozporządzenia). Państwa dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawarcia umowy. Po tym terminie, dane mogą być nadal przetwarzane w celach identyfikacji klienta powracającego.

III. Jakie dane podlegają przetwarzaniu?

1. Do zawarcia umowy wymagamy podania danych na formularzu umowy / zamówienia. jeśli ich Państwo nie podadzą, nie zawrzemy umowy/ nie wykonamy zamówienia.

2. Biorąc pod uwagę cel do realizacji którego niezbędne są Twoje dane, przetwarzamy następujące dane: - wykonanie usługi po złożeniu zamówienia/zakupie oraz obsługa reklamacji/odstąpienia od umowy: imię, nazwisko, adres zamieszkania lub adres działalności, NIP, dane dotyczące działalności gospodarczej, - obsługa poczty: imię, adres e-mail, informacje przekazane w treści maila, - cookies, zarządzanie stroną oraz grupami na zewnętrznych platformach (np. FB, Instagram): IP oraz zachowanie na stronie internetowej, imię, nazwisko, pseudonim lub inne dane wskazane na profilu, - rachunkowość: imię, nazwisko, adres zamieszkania lub adres działalności, NIP, dane dotyczące działalności gospodarczej, - newsletter: imię, adres e-mail, - rejestracja na platformie edukacyjnej: imię, nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania lub adres działalności, NIP, dane dotyczące działalności gospodarczej, - archiwizacja: wszystkie dane wymienione wyżej.

3. Dodatkowo możemy poprosić o dane opcjonalne, które nie mają wpływu na zawarcie umowy (jeśli ich nie otrzymamy, nie będziemy mogli, np. dzwonić pod numer kontaktowy).

4. W trakcie trwania umowy, świadcząc usługi, wchodzimy w posiadanie innych Pani/Pana danych. Pojawienie się u nas Pani/Pana danych osobowych jest konsekwencją działania naszych usług, z których Pan/Pani korzysta.

V. Czy dane są profilowane?

Informujemy, iż Państwa dane nie będą podlegać profilowaniu, czyli zautomatyzowanej analizy Pana/Pani danych i opracowania przewidywań na temat preferencji lub przyszłych zachowań (profilowanie oznacza, np. w przypadku profilowania marketingowego określanie, którą ofertą może być Pan/Pani najbardziej zainteresowany/a w oparciu o wcześniejsze Pana/Pani wybory).

VI. Jakie prawa Państwu przysługują?

1. Prawo dostępu do przetwarzanych przez nas danych osobowych (art. 15 Rozporządzenia),

2. Prawo do sprostowania powierzonych danych osobowych, w tym ich poprawianie (art. 16 Rozporządzenia),

3. Prawo do usunięcia danych osobowych z naszych systemów tzw. „prawo do bycia zapomnianym” - jeżeli Państwa zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Państwa dane, mogą Państwo zażądać, abyśmy je usunęli (art. 17 Rozporządzenia),

4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych - mogą Państwo zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Państwem działań, jeżeli posiadamy nieprawidłowe dane na Państwa temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcą Państwo, żebyśmy je usunęli, bo są Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez sprzeciwu względem przetwarzania danych (art. 18 Rozporządzenia),

5. Prawo do przenoszenia danych – Mają Państwo prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format „.csv”) dane osobowe dotyczące Państwa, w których posiadaniu jesteśmy na podstawie umowy lub wyrażonej zgody. Uprawnienie to będzie przysługiwało, gdy będziemy posiadać dane w formacie elektronicznym – w przypadku posiadania danych jedynie w formie papierowej nie będą Państwo mieli możliwości skorzystania z tego uprawnienia. Mogą Państwo zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi (art. 20 Rozporządzenia),

6. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych -w każdej chwili mają Państwo prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie zgody – art. 7 ust. 3 Rozporządzenia. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody występuje poprzez wysłanie wiadomości mailowej na adres: prawopracyprzykawie@gmal.com

7. Prawo do sprzeciwu - może Pan/Pani wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pana/Pani danych, jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes - art. 21 Rozporządzenia. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba, że wykażemy, istnienie prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania danych, które uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności

8. Jeżeli w Państwa opinii przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

VII. Media społecznościowe

1. Strona www.prawopracyprzykawie.pl zawiera wtyczki przekierowujące do mediów społecznościowych.

2. Państwa dane tj. imię, nazwisko, pseudonim lub inne dane wskazane na profilu, przetwarzane są głównie w celu zarządzania profilem: prawa pracy przy kawie, tworzenia społeczności i interakcji z obserwatorami. Nie przetwarzamy danych gromadzonych przez platformy społecznościowe w własnych celach.

3. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez platformy społecznościowe zostały opisane w politykach prywatności niżej wskazanych: a) Facebook – https://www.facebook.com/privacy/explanation, b) Instagram – https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content, c) YouTube – https://support.google.com/youtube/answer/7671399, d) LinkedIn – https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy, e) Vimeo, Inc. – https://vimeo.com/features/video-privacy, f) Pinterest – https://policy.pinterest.com/pl/privacy-policy, g) Spotify: – https://www.spotify.com/pl/legal/privacy-policy/

VIII. Newsletter

1. Dostawcą usługi newsletter jest MailerLite Limited, Ground Floor, 71 Lower Baggot Street, Dublin 2, D02 P593, Ireland.

2. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego poza Unią Europejską w celu wysłania newslettera. Szczegółowe informacje znajdują w polityce prywatności dostawcy usługi https://www.mailerlite.com/legal/privacy-policy i oświadczeniu dotyczącym bezpieczeństwa https://www.mailerlite.com/legal/security-statement

3. Podanie danych w formularzu zapisu do newslettera jest dobrowolne, ale niezbędne do wysłania newslettera na podstawie udzielonej zgody, a także w celu wysłania informacji o marketingu produktów własnych lub usług na podstawie uzasadnionego interesu (tj. art. 6 lit. f RODO) oraz w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku z wysyłką newslettera.

4. Państwa dane będą przetwarzane do momentu wycofania udzielonej zgody, wypisania się z newslettera lub wyrażenia sprzeciwu.

5. Możecie Państwo skorzystać w każdym czasie z możliwości wypisania się z usługi newsletter np. poprzez kliknięcie w aktywny link z informacją „Wypisuję się z newslettera, który znajduje się w każdej wiadomości.

IX. Google Analytics

1. Strona www.prawopracyprzykawie.pl korzysta z Google Analytics, w celu analizowania korzystania z tej strony internetowej oraz jej ulepszania zgodnie z preferencjami użytkowników.

2. Google Analytics wykorzystuje tzw. „Cookies”, pliki tekstowe, zapisywane na komputerze i umożliwiające przeprowadzenie analizy korzystania ze strony internetowej.

3. Ma Pan/Pani możliwość wyłączenia funkcji zapisywania plików cookies przez odpowiednie ustawienia w oprogramowaniu przeglądarki. Istnieje jednak ryzyko, że doprowadzić do sytuacji, w które nie będzie możliwości w pełni korzystać ze wszystkich funkcji tej strony internetowej.

4. Szczegóły dotyczące ochrony danych przez Google są dostępne pod linkiem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

X. Manychat

1. Manychat jest narzędziem usprawniającym komunikację między twórcą a odbiorcami.

2. Wykorzystujemy to narzędzie w moich mediach społecznościowych przy prowadzonych działaniach marketingowych.

3. Manychat pozwala na wysyłanie automatycznych wiadomości o określonej treści do zainteresowanych treściami i materiałami odbiorców.

4. Integralną częścią umowy z Manychat (Terms of Use: https://manychat.com/legal/tos) jest aneks dotyczący przetwarzania danych, który określa zasady przetwarzania danych przez Manychat. Więcej możesz przeczytać tutaj: https://manychat.com/legal/dpa .

5. Dane jakie może przetwarzać Manychat jako procesor to Twoje dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, adres e-mail), publicznie dostępne informacje w profilach w mediach społecznościowych, powiązane strony i konta, dane teleinformatyczne (adresy IP, lokalizacja geograficzna, dane dotyczące użytkowania, dane plików cookies, dane przeglądarki) i inne.

6. W przypadku abonentów, czyli osób, z którymi komunikujemy się za pomocą usługi, dane identyfikacyjne, publicznie dostępne informacje o profilu w mediach społecznościowych (zdjęcie, imię, data urodzenia, płeć, lokalizacja geograficzna), historia i treść czatu, informacje o użytkowaniu chatbota i inne dane elektroniczne przesłane, przechowywane, wysłane lub otrzymane przez użytkowników końcowych i inne dane osobowe, których zakres jest ustalany i kontrolowany zgodnie z dostępnymi funkcjami w ramach usługi Manychat.

7. Źródłem pozyskiwania powyżej wskazanych danych jest proces rejestracji i korzystania z usługi, w tym komunikacja z subskrybentami oraz integracja i aplikacje stron trzecich połączonych przeze mnie (np. Facebook, Instagram, Telegram, Zapier) i innych aplikacji określonych na stronie http://www.apps.manychat.com/ .

8. Aby przesyłać Państwu wiadomości i materiały za pośrednictwem Manychat, potrzebuje on Państwa zgody na wysyłanie wiadomości. Taka zgoda jest udzielana przy pierwszej wiadomości wysyłanej przy użyciu Manychat. Jeśli nie klikniesz w komunikat „Subscribe to our updates” lub inny o tym samym znaczeniu na początku komunikacji z Manychatem nie otrzymasz zautomatyzowanych wiadomości, wysyłanych za pośrednictwem Manychata.

9. Skorzystanie przez Państwo z Manychata, który oferuję w ramach działalności w mediach społecznościowych nie oznacza, że wyraża Pan/Pani zgodę na wysyłanie newslettera drogą email. Taka zgoda jest pozyskiwana oddzielnie, podczas rejestracji do newslettera i w każdej chwili może Pan/Pani ją wycofywać.

10. Jeśli nie wyraża Pan/Pani zgody na przetwarzanie przeze mnie i przez Manychat danych przy użyciu Manychat, to w każdej chwili możecie Państwo się wypisać i anulować subskrypcję. Oznacza to, że nie będzie Pan/Pani otrzymywać wiadomości w ramach Manychat. Wycofanie zgody nie oznacza, że wcześniejsze przetwarzanie było niezgodne z prawem.

11. W związku z korzystaniem z Manychat dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy na podstawie Standardowych Klauzul Umownych. Manychat stosuje też odpowiednie środki bezpieczeństwa do przetwarzania danych.

12. Manychat korzysta także z podprocesorów, oznacza to, że Państwa dane mogą zostać przekazane tym podmiotom w ramach korzystania z usługi Manychat. Listę takich podmiotów znajdziesz tutaj - https://manychat.com/legal/service-providers. Celowo nie wypisujemy ich tutaj, bo mogą ulec one zmianie i bezpieczniej będzie śledzić te podmioty bezpośrednio ze strony Manychat.

13. Więcej o przetwarzaniu danych przez Manychat i zastosowanych środkach bezpieczeństwa dowiedzą się Państwo klikając w poniższe linki:

https://manychat.com/legal/dpa

https://manychat.com/legal/privacy

https://manychat.com/legal/service-providers

XI. Kontakt

Jeśli potrzebujecie Państwo dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcecie skorzystać z przysługujących praw, prosimy o kontakt na adres e-mail: rodo@twojstartup.pl

Data publikacji: 1.08.2022r.

Data ostatniej aktualizacji: 11.09.2023r.

Polityka Cookies PrawoPracyPrzyKawie.pl

Cookies stanowią pliki tekstowe i powstają one w sposób automatyczny za pomocą przeglądarek internetowych w momencie odwiedzania lub korzystania ze stron internetowych. Są one wysyłane przez stronę internetową i zapisywane na urządzeniu użytkownika. Za ich pomocą administrator otrzymuje informacje pozwalające między innymi na umożliwienie prawidłowego działania strony, zapewnienie bezpieczeństwa a także usprawnienie jej działania.

Kto jest administratorem Państwa danych?

1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest FUNDACJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI „TWÓJ STARTUP” z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Żurawia 6/12, lok. 766, 00-503 Warszawa).

2. Niniejsza polityka prywatności dotyczy czynności wykonywanych na rzecz Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp” przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa o nazwie prawopracyprzykawie.pl działającą przy Oddziale Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp”, reprezentowaną przez Mariolę Niełacną (adres e-mail: kontakt@prawopracyprzykawie.pl tel.: +48791750178).

Rodzaje plików cookies

W ramach naszych stron internetowych wykorzystujemy następujące rodzaje plików cookies: a) Niezbędne/Techniczne: Niniejsze pliki są konieczne dla prawidłowego funkcjonowania strony internetowej. Pliki te są instalowane w szczególności na potrzeby zapamiętywania sesji logowania lub wypełniania formularzy, a także w celu zapamiętania czy zostałeś poinformowany o wykorzystywaniu plików cookies. b) Funkcjonalne: Zapamiętują i dostosowują platformę do Twoich wyborów, np. pozwalają na automatyczne uzupełnienie adresu e-mail, z którego ostatnio logowano się w ramach platformy. c) Analityczne: Pozwalają na sprawdzenie liczby wizyt i źródeł ruchu. Za ich pomocą jesteśmy w stanie ustalić które strony cieszą się popularnością a które nie. Za ich pomocą badamy statystyki i poprawiamy wydajność naszych stron. W ramach naszych stron korzystamy między innymi z rozwiązań firmy Google, Mailerchimp oraz Hotjar. d) Marketingowych: Pozwalają na dopasowanie wyświetlanych treści reklamowych do zainteresowań użytkownika, nie tylko w ramach naszego portalu, ale też poza nim. Mogą być instalowane przez partnerów reklamowych. Na podstawie informacji z tych plików cookie i aktywności w innych serwisach jest budowany profil zainteresowań użytkownika. e) Pliki cookies portali społecznościowych: Są to pliki cookie instalowane przez naszych partnerów, żeby dopasowywać wyświetlane treści reklamowe w mediach społecznościowych. Na ich podstawie budowany jest profil zainteresowań użytkownika. Dzięki temu wyświetlane treści są dopasowane do indywidualnych potrzeb użytkownika.

Czas Przechowywania plików Cookies

1. Sesyjne – są przechowywane na użytkowanym urządzeniu do czasu opuszczenia strony, np. poprzez wyłączenie przeglądarki internetowej

2. Stałe – istnieją do czasu ich ręcznego usunięcia, bądź upłynięcia określonego w przeglądarce czasu.

Rodzaj zbieranych danych

Zaliczamy do nich: a) adres IP urządzenia z którego korzysta użytkownik; b) typ urządzenia; c) czas przebywania na stronie; d) podjęte czynności na stronie; e) lokalizację z której dokonywane jest połączenie.

Sposób wycofania zgody

Niektóre ciasteczka są pobierane przez przeglądarkę internetową w chwili wejścia na stronę internetową. W celu zablokowania możliwości pobierania ciasteczek należy zastosować metodę istniejącą dla danej przeglądarki internetowej: a) Firefox b) Chrome c) Edge d) Safari

2. Brak możliwości zapisywania/odczytywania plików cookies może skutkować niepełnym i niepoprawnym działaniem strony internetowej, jednakże, korzystanie ze strony będzie nadal możliwe.

Kontakt

1. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych lub woli skorzystania z przysługujących praw, można skontaktować się z nami pod adresami wskazanymi w punkcie “Administrator danych”

2. Ponadto informacje o administratorze danych osobowych i prawach przysługujących podmiotom, można znaleźć na niniejszej stronie, w sekcji 1 – Kto jest Administratorem państwa danych, Polityki Prywatności

3. W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, ma Pan/Pani prawo do zgłoszenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych pod adresem https://uodo.gov.pl/, ul. Stawki 2 w Warszawie